Klauzula informacyjna

Szanowni Pacjenci,

spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu  danych osobowych, SNZOZ MED MED SP. Z O.O. uprzejmie informuje, że od dnia  25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO.

W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich się to odbywa po 25 maja 2018 roku. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe, które są zbierane w ramach udzielanych przez nas świadczeń medycznych.

Administratorem przetwarzanych przez nas danych osobowych jest SNZOZ MED MED SP. Z O.O., ul. Brzechwy 7a, 93-219 Łódź, reprezentowany przez  Prezesa Zarządu ,  NIP: 728-27-99-695 , REGON: 101852334 , tel.: 42 252 82 24.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych,  tel.: 42 252 82 24

 

Dlaczego przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzanie Waszych danych w celach zdrowotnych nie wymaga pozyskiwania od Was zgody. Wasze dane osobowe są nam niezbędne do  realizacji celów zdrowotnych, czyli:

 • profilaktyki zdrowotnej, w szczególności:
  • informowania Was o możliwości udzielenia świadczenia, np. przesłanie zaproszenia na badanie przesiewowe, 
  • przekazywania materiałów edukacyjnych,
  • przekazywania informacji o wydarzeniach prozdrowotnych,
 • diagnozy medycznej i leczenia, w szczególności:
  • do przetwarzania związanego z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostycznych i leczniczych), obejmujących również prowadzenie dokumentacji medycznej,
 • zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, w szczególności :
  • rejestracji Pacjenta w naszej przychodni, 
  • zapewnienia jakości udzielanych przez nas świadczeń medycznych,
  • zapewnienia ciągłości opieki zdrowotnej
   • przypominanie o terminie wizyty
   • potwierdzenie i odwołanie wizyty
   • informowanie o zmianach organizacyjnych w naszej przychodni
  • kontaktowania się Wami po udzieleniu świadczenia w celu oceny samopoczucia i stanu Waszego zdrowia,
  • odbieraniem i archiwizacją oświadczeń woli,
  • pozyskiwania informacji zarządczych i zarządzaniem podmiotem wykonującym działalność leczniczą,
  • weryfikowania uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej i rozliczania zrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej,
  • wykonywania innych czynności pomocniczych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związanych z utrzymaniem systemu teleinformatycznego,
  • prowadzenia rozliczeń świadczeń zdrowotnych,
  • wymiany informacji o stanie Waszego zdrowia pomiędzy różnymi podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą w celu zapewnienia ciągłości opieki zdrowotnej (art. 26 ust.3 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta)
  • przekazywania przez nas Waszych danych medycznych do rejestrów działających na podstawie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia w zakresie rejestrów publicznych prowadzonych na podstawie ustawy o prawach pacjenta,
 • zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, w szczególności:
  • wystawiania zaświadczeń lekarskich
  • wykonywania zadań przez lekarzy orzeczników określonych w innych ustawach

Przetwarzanie danych wrażliwych jest dopuszczalne jeżeli jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są stworzone pełne gwarancje ochrony tych danych. W takim przypadku zgoda pacjenta nie jest wymagana.

W szczególności podmioty wykonujące działalność leczniczą mogą przetwarzać dane osobowe Pacjentów na postawie art.9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art.3 ust.1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w związku z art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.

Dane osobowe Pacjenta mogą być także przetwarzane na podstawie  zgody, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit a), a także na podstawie przesłanek wskazanych w pkt 4.3.1. Kodeksu dotyczy to danych które są przetwarzane w związku z realizacją badań klinicznych lub innych badań naukowych.

Pozyskiwanie przez nas danych takich jak e-mail, czy numer telefonu, mimo że wykraczają one poza minimalny, wymagany ustawowo zakres danych zawartych w dokumentacji medycznej zgodnie z Art. 25 ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta, jest niezbędne i adekwatne wyłącznie ww do celów zdrowotnych i nie będą one wykorzystane do innych celów w tym marketingowych.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Ustalenie Waszej tożsamości jest elementem wymaganym przepisami prawa zarówno na gruncie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta (art.25 ust.1) jak również ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych (art. 20) oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Nie ulega wątpliwości, że jesteśmy  zobowiązani do potwierdzenia Waszej tożsamości, zarówno w zakresie uprawnień do udzielenia świadczenia, prawidłowego udzielenia świadczenia i prowadzenia dokumentacji medycznej. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczenia. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy zwłoka w pozyskaniu danych mogłaby spowodować niekorzystne skutki zdrowotne lub zagrożenie życia Waszego lub innej osoby.

 

Komu możemy przekazać dane?

 

Zgodnie z obowiązującym prawem, dane te mogą zostać przekazane Waszemu przedstawicielowi ustawowemu, osobie przez Was upoważnionej, osoby wykonujące zawód medyczny oraz inne osoby wykonujące czynności pomocnicze lub nadzór nad działalnością podmiotu leczniczego i utrzymaniem systemów teleinformatycznych, na podstawie upoważnienia, placówce medycznej lub pracownikowi medycznemu który będzie kontynuował proces diagnostyki lub leczenia, organom władzy publicznej w tym (Rzecznikowi Praw Pacjenta, Organom samorządu zawodów medycznych, konsultantom krajowym i wojewódzkim, ZUS, NFZ, Zespołom Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności) w zakresie sprawowania przez nie nadzoru i kontroli, oraz organom przed którymi możesz dochodzić swoich praw lub roszczeń (np. Wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, prokuratura, sądy, rzecznik odpowiedzialności zawodowej), zakładom ubezpieczeń za zgodą pacjenta, osobom wykonującym zawód medyczny podczas procedury udzielania akredytacji w ochronie zdrowia, a także w celach naukowych bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację.

 

Przysługuje Wam  prawo do:

 

 • dostępu do powierzonych danych osobowych (art.15 RODO),

Przysługuje Wam prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, w tym kopii dokumentacji medycznej oraz innych danych osobowych (ale nie wyciągu lub odpisu). Zgodnie z art. 15 ust. 3 RODO, nieodpłatnemu udostępnieniu podlega pierwsza kopia przetwarzanych danych. Możemy jednak pobierać opłatę od kolejnych kopii. Za kolejne kopie uznaje się w szczególności dokumentację medyczną w zakresie w jakim była uprzednio udostępniona.

 

 • sprostowania, uzupełnienia, aktualizacji powierzonych danych osobowych (art. 16 RODO),

 

Macie prawo zażądać w każdym momencie sprostowania, uzupełnienia lub aktualizacji swoich danych, wyłącznie w zakresie w jakim nie będzie prowadzić to do naruszenia autonomii zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny, która dokonywała wpisu do dokumentacji medycznej.

 

 • usunięcia powierzonych danych osobowych (art.17 RODO),

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Wasze prawo do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych przez nas na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO.W przypadku świadczeń medycznych, nieskuteczne jest żądanie usunięcia danych. Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres 20 lat, a w przypadkach szczególnych do 30 lat, stąd nie możecie wnieść o zaprzestanie jej przetwarzania przed upływem tego okresu (art. 29 ust.1. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
 

 • ograniczenia przetwarzania powierzonych danych (art.18 RODO),

W odniesieniu do Waszych danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę, możemy przetwarzać te dane w dotychczasowym zakresie, bowiem ograniczenie przetwarzania danych dokonywanego w celach zdrowotnych mogłoby istotnie utrudnić realizację tych celów.
 

 • przenoszenia powierzonych danych (art. 20 RODO),

Wasze prawo do przenoszenia danych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych przez nas na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę. W przypadku otrzymania żądania związanego z wykonywaniem prawa do przenoszenia danych w odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych w dokumentacji medycznej, mamy obowiązek poinformować Was o braku podstawy prawnej tego prawa oraz poinformować o trybie w jakim możecie uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej.
 

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania powierzonych danych (art.21 RODO),

Wasze prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych przez nas na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę. Wasze prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych znajduje zastosowanie tylko i wyłącznie wobec danych osobowych przetwarzanych przez nas: 
 

 • w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 • w oparciu o przesłankę tzw. prawnie uzasadnionych interesów przychodni jako administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

W przypadku naruszenia przepisów RODO, macie prawo wniesienia skargi do:

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa

tel.  22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

e-mail : kancelaria@uodo.gov.pl

 

WNIOSEK OSOBY FIZYCZNEJ O REALIZACJĘ PRAWA .PDF

Profilowanie danych

Profilowanie skutkuje podejmowaniem, przez personel medyczny, decyzji diagnostycznych lub leczniczych, opierających się na wiedzy medycznej i dobrej praktyce klinicznej. Profilowanie nie skutkuje podejmowaniem decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych.

Przesyłanie danych do państw trzecich

Informujemy, że nie przekazujemy Waszych danych osobowych do państw trzecich.

Jak długo przetwarzamy Wasze dane osobowe ?

Powierzone dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 29 ust 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz  zgodnie z przepisami archiwalnymi dotyczącymi przechowywania dokumentacji medycznej obowiązującymi w naszej przychodni.

 

Z  życzeniami zdrowia 

Zespół SNZOZ MED MED SP. Z O.O.